Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim pri poskytovaní produktov v digitálnej podobe (digitálneho obsahu), a to online kurzov, programov, tréningov a iných produktov s digitálnym obsahom a členstvo v online klube, ktorých ponuka je uvedená na webových stránkach dostupných na internetovej adrese https://manuelahianik.sk.

Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“). Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení („Občiansky zákonník“), teda ak sa jedná o fyzickú osobu – kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Kupujúci berie na vedomie, že obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

Predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.manuelahianik.sk je spoločnosť Self power s.r.o. Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd. Sro, vl. č. 38642/R, M. Gorkého 219/41, 971 01 /Prievidza, IČO: 52 534 723, DIČ: 2121054694, email:  manu@manuelahianik.sk, tel 0914 703 171               

Dodávateľom služieb ponúkaných na internetovej stránke www.manuelahianik.sk je spoločnosť Self power s.r.o. Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd. Sro, vl. č. 38642/R, M. Gorkého 219/41, 971 01 /Prievidza, IČO: 52 534 723, DIČ: 2121054694, email:  manu@manuelahianik.sk, tel 0914 703 171   

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je 1) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne, Hurbanova 59, Trenčín, tel. č.: 032/ 6400 109, fax. č.: 032/ 6400 108, e-mail: tn@soi.sk 

2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 722, Trenčín  

 

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho na webovej stránke www.manuelahianik.sk. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zasielať dokumenty súvisiace so zmluvou elektronicky (faktúra, dodací list a iné)

Potvrdením objednávky, resp. poskytnutím faktúry zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva cez webové rozhranie, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe písomnej alebo mailovej manu@manuelahianik.sk vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, že im porozumel a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne kupujúcemu služby v dohodnutom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

Cena

Všetky ceny produktov v digitálnej podobe (digitálneho obsahu), a to online kurzov, programov, tréningov a iných produktov s digitálnym obsahom a členstvo v online klube sú uvádzané na webovej stránke www.manuelahianik.sk a sú konečné, vrátane všetkých daní, alebo ak ide o členstvo v online klube cena za každý mesiac členstva v online klube uvedená v objednávke. Platí sa v eurách. Predávajúci nie je platiteľom DPH.

Kupujúci je viazaný cenou uvedenou na stránke www.manuelahianik.sk v momente vykonania nákupu či registrácie.

Dokladom o predaji vrátane ceny služby je faktúra (daňový doklad), ktorá je zaslaná emailom.

Webové rozhranie alebo web

Webové rozhranie umiestnené na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese https://manuelahianik.sk/

Platba za služby

Kupujúci po vyplnení objednávky či registrácie je povinný uhradiť platbu pre dokončenie objednávky. Za služby je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

– platba prevodom na bankový účet (číslo bankového účtu bude poskytnuté vo faktúre),

– okamžitá platba prostredníctvom platobnej brány Stripe,

–  rekurentnými inkasnými platbami

Platba Ceny v splátkach, ako aj platba Ceny za jeden mesiac členstva v online klube, je uskutočňovaná prostredníctvom automatických opakovaných platieb kartou (rekurentné inkasné platby). Príslušná splátka Ceny, resp. Cena za jeden mesiac členstva v online klube, je každých 30 dní (počnúc dátumom Objednávky) automaticky strhávaná z platobnej karty, ktorej údaje Užívateľ zadal pri platbe Produktu. S automatickým strhávaním čiastok Užívateľ pri objednávaní Produktu vysloví súhlas. Toto automatické strhávanie z platobnej karty prebieha až do úplného zaplatenia Ceny a v prípade členstva v online klube až do ukončenia členstva.

Minimálna doba trvania členstva v online klube je 6 mesiacov odo dňa zaplatenia Ceny za prvý mesiac členstva. Po uplynutí tejto doby môže byť členstvo Užívateľa na jeho žiadosť ukončené. Ukončiť členstvo môže Užívateľ tým, že vyplní odhlasovací formulár, ktorý je dostupný tu: ODHLASOVACÍ FORMULÁR.  Užívateľ je povinný vo formulári vyplniť svoje kontaktné údaje, ktoré uviedol v Objednávke pri objednaní členstva v online klube. K zrušeniu pravidelných platieb dôjde najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy Poskytovateľovi bude doručený vyplnený odhlasovací formulár. Užívateľ prestane byť členom online klubu dňom nasledujúcim po skončení obdobia, na ktoré bola Cena za členstvo zaplatená. Týmto dňom bude Užívateľovi všetok digitálny obsah, ktorý je súčasťou klubu, zneprístupnený, prestane byť členom uzavretej facebookovej skupiny určenej pre členov klubu a prestane užívať všetky výsady a výhody, ktoré mu členstvo v online klube prináša.

Pravidlá opakovaných platieb

S týmito pravidlami opakovaných platieb je zákazník zoznámený v objednávke služby, v e-maili s faktúrou za zakúpenú službu. Zaplatením služby platobnou kartou dáva zákazník súhlas k autorizácii použitej karty pre automatické strhávanie platieb za objednané služby v nasledujúcich obdobiach. Súhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu čerpanej služby, alebo pokiaľ nedôjde k ukončeniu opakovaných platieb na žiadosť zákazníka. Automaticky strhávaná čiastka a perióda opakovaných platieb zodpovedá cene a obdobiu zakúpenej služby. Ak dôjde ku zmene parametrov služby (napr. typ tarifu a jeho obdobia), budú zodpovedajúcim spôsobom automaticky zmenené tiež parametre opakovaných platieb (cena služby a perióda platby).

7 dní pred každým automatickým strhnutím platby z karty, bude zákazník e-mailom informovaný o objednanej službe, jej cene a termíne strhnutia platby. Súčasťou e-mailu bude faktúra za objednanú službu. Po každom automatickom strhnutí platby bude zákazník o prevedenej platbe informovaný e-mailom, ktorého súčasťou bude zaplatená faktúra za zakúpenú službu.

Dátum úhrady je fixný, každý mesiac k dátumu ako prvá platba.

Platbu, ktorá bola už automaticky zaplatená, kupujúci nemôže stornovať. Kupujúci má právo požiadať o zrušenie budúcich opakovaných automatických platieb za kúpenú službu alebo produkt.

V prípade neúspešného strhnutia platby z karty bude zákazníkovi zaslaný e-mail o tom, že platba neprebehla, a pokyny, ako v tejto situácii postupovať. Taktiež ako uhradiť faktúru iným spôsobom, aby nedošlo k neočakávanému obmedzeniu služby.
Zákazník môže pre opakované platby autorizovať inú platobnú kartu, než, ktorá bola používaná do tej doby (napr. v situácii, kedy dôjde k exspirácii karty). To sa stane tak, že vystavenú faktúru zaplatí inou platobnou kartou ešte pred automatickým strhnutím platby z pôvodnej karty. Karta použitá pri tejto platbe bude autorizovaná pre opakované platby miesto pôvodnej karty. Opakované platby sú technicky zabezpečované platobnou bránou spoločnosti Stripe, ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb. Všetky platobné údaje sú spracovávané pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti Stripe. 

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný poskytnúť dohodnuté služby – uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie s kupujúcim v dohodnutom dátume v objednávke, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim. V prípade, ak je predmetom predaja elektronická kniha alebo iná publikácia, je predávajúci povinný dodať tento objednaný produkt elektronicky na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári kupujúcim a to hneď po pripísaní peňazí na účet predávajúceho. Za miesto plnenia služby sa považuje miesto, do ktorého je služba dodávaná.

Ak je predmetom predaja online evergreenový program, kurz, je predávajúci povinný dodať tento objednaný produkt elektronicky vo webovom rozhraní v členskej sekcie stránky  https://manuelahianik.sk, úplne alebo postupne podľa nastavení konkrétneho programu, kurzu. Prístup do evergreenového programu, kurzu je kupujúcemu poskytnutý na 365 dní od zakúpenia.

Zmeny v programe kurzu, školenia, seminára, tréningu

Predávajúci si vyhradzuje právo na organizačne podmienené zmeny v programe. K takýmto zmenám patrí napríklad aj realizácia poskytovanej aktivity, ktorá závisí od minimálneho počtu účastníkov.

Autorské práva

Odberateľ berie na vedomie, že dodávané produkty sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria spoločnosti Self power s.r.o.  Zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odberateľ má právo používať produkty výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách resp. spôsobom.

 

Odstúpenie od zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Objednávateľ-spotrebiteľ má podľa príslušných ustanovení Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov predávajúceho právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

Odstúpenie je možné vykonať písomnou formou – poštou zaslanou do sídla spoločnosti alebo elektronickou formou na e-mail: manu@manuelahianik.sk vyhlásením, že objednávateľ odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku, prípadne vyplnením formulára dostupného v spodnej časti týchto VOP. Objednávateľovi bude vrátená zaplatená suma najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na jeho bankový účet, s výnimkami uvedenými nižšie.

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení odstúpenú službu za inú službu z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

Odstúpenie od zmluvy v prípade členstva v online klube pred uplynutím doby 6 mesiacov

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Členstvo v online klube sa obnovuje každý mesiac v rovnaký deň (počnúc dátumom Objednávky). Ak kupujúci chce ukončiť prebiehajúce členstvo v klube počas prvých 6 mesiacov, vyplní formulár na odstúpenie, ktorý je dostupný tu: ODHLASOVACÍ FORMULÁR. Zrušenie členstva je realizované vždy k 1. dňu nasledujúceho členského – fakturačného obdobia, pokiaľ bolo doručené s predstihom 5 pracovných dní.  Pri odstúpení členstva a jeho ukončení pred uplynutím doby 6 mesiacov sa za každý skôr ukončený mesiac uplatní zmluvná pokuta vo výške 50% z dohodnutého mesačného členstva.

V deň zrušenia členstva bude Užívateľovi všetok digitálny obsah, ktorý je súčasťou klubu, zneprístupnený, prestane byť členom uzavretej facebookovej skupiny určenej pre členov klubu a prestane užívať všetky výsady a výhody, ktoré mu členstvo v online klube prináša.

Odstúpenie od zmluvy v prípade kurzov

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu termínu kurzu alebo jeho zrušenie v prípade nepredvídateľných problémov (choroba, technické problémy znemožňujúce usporiadanie kurzu a pod.). V takomto prípade bude kupujúci vopred informovaný a bude mať možnosť zmeny termínu alebo bude môcť odstúpiť od zmluvy. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu celú kúpnu zmluvu najneskôr do 14 dní.

Ak sú predmetom zmluvy služby o využití voľného času, ktoré  sa predávajúci zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, kupujúci nemá v takomto prípade právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

Predávajúci aj v tomto prípade poskytuje možnosť odstúpenia od zmluvy nad rámec zákona, a to za nasledovných podmienok:

V prípade, že kupujúci zruší svoju účasť 24 hodín pred kurzom alebo v deň kurzu, môže využiť iný termín kurzu za príplatok 20,-€, pokiaľ sa inak nedohodne s predávajúcim. Pokiaľ iný termín kurzu nevyužije, storno je 100%.

Odstúpenie v prípade e-bookov, online evergreenových programov, kurzov (elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči)

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom, ktorej je:

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Náhrada škody pri neprevzatí služby

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorú nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v časti  Platobné podmienky a možnosti platby, podľa ktorej je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú sumu.

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

Reklamácia

Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: manu@manuelahianik.sk a to do 14 dní odo dňa dodania služby. Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa jej prevzatia. V prípade opodstatnenej a poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ  má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona č. 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 eur.

Spoločnosť Self power s.r.o. nezodpovedá za výsledky, napr. v osobnom rozvoji, ktoré Užívateľ v súvislosti s užívaním Produktu zaznamená, ani nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú majetkovú či nemajetkovú ujmu. Produkty nenahradzujú zdravotnú ani psychologickú starostlivosť.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa   28.03.2024

V Prievidzi dňa 28.03.2024

FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ DIŠTANČNÝM SPÔSOBOM ALEBO MIMO OBCHODNÝCH PRIESTOROV

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Odstúpenie od zmluvy

Adresát: Self power, s.r.o

M. Gorkého 219/41, 971 01 Prievidza

manu@manuelahianik.sk

Oznamujem/oznamujeme(*), že týmto odstupujem/odstupujeme(*) od zmluvy o kúpe tohto tovaru(*)/o poskytnutí týchto služieb(*):

Dátum objednania(*) dátum prijatia(*):

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí:

Dátum:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov:

(iba ak je tento formulár zasielaný na listine)

 (*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte