Všeobecné obchodné podmienky


 
Tieto obchodné podmienky sa uplatňujú pre

  • poskytovanie produktov v digitálnej podobe (digitálneho obsahu), a to online kurzov, programov, tréningov a iných produktov s digitálnym obsahom; a
  • členstvo v online klube,

 ktorých ponuka je uvedená na webových stránkach dostupných na internetovej adrese https://manuelahianik.sk.

 

Vymedzenie pojmov

Predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.manuelahianik.sk je spoločnosť Self power s.r.o. Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd. Sro, vl. č. 38642/R, M. Gorkého 219/41, 971 01 /Prievidza, IČO: 52 534 723, DIČ: 2121054694, email:  manu@manuelahianik.sk, tel 0914 703 171               

 

Dodávateľom služieb ponúkaných na internetovej stránke www.manuelahianik.sk je spoločnosť Self power s.r.o. Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd. Sro, vl. č. 38642/R, M. Gorkého 219/41, 971 01 /Prievidza, IČO: 52 534 723, DIČ: 2121054694, email:  manu@manuelahianik.sk, tel 0914 703 171   

Kupujúcim, respektíve objednávajúcim (objednávateľom) je každý návštevník, ktorý prostredníctvom web stránky www.manuelahianik.sk vytvoril objednávku alebo registráciu. Službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach www.manuelahianik.sk 

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania alebo registrácie na webovej stránke www.manuelahianik.sk  výberom služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového alebo registračného formulára. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.manuelahianik.sk , e-mailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.

 

Uzavretie zmluvy

Potvrdením objednávky, resp. poskytnutím faktúry zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne kupujúcemu služby v dohodnutom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

 

Objednávka a registrácia

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania či registrácie na webovej stránke www.manuelahianik.sk výberom produktov kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednanú službu. Prihlásenia sú realizované podľa poradia. Prihlášky, prevody, prípadne storná budú prijaté jedine písomne (pošta, fax, email). Každá prihláška sa považuje za záväznú.

Po odoslaní objednávky je objednávateľovi vystavená a doručená faktúra. Faktúra je odoslaná na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

 

Cena

Nie sme platcom DPH. Všetky uvádzané ceny na webovej stránke www.manuelahianik.sk sú konečné. Kupujúci je viazaný cenou uvedenou na stránke www.manuelahianik.sk v momente vykonania nákupu či registrácie.

 

Platobné podmienky a možnosti platby

Kupujúci po vyplnení objednávky či registrácie je povinný uhradiť platbu pre dokončenie objednávky. Za produkty je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

– platba prevodom na bankový účet (číslo bankového účtu bude poskytnuté vo faktúre),

– okamžitá platba prostredníctvom platobnej brány Stripe,

–  rekurentnými inkasnými platbami

 

Platba Ceny v splátkach, ako aj platba Ceny za jeden mesiac členstva v online klube, je uskutočňovaná prostredníctvom automatických opakovaných platieb kartou (rekurentné inkasné platby). Príslušná splátka Ceny, resp. Cena za jeden mesiac členstva v online klube, je každých 30 dní (počnúc dátumom Objednávky) automaticky strhávaná z platobnej karty, ktorej údaje Užívateľ zadal pri platbe Produktu. S automatickým strhávaním čiastok Užívateľ pri objednávaní Produktu vysloví súhlas. Toto automatické strhávanie z platobnej karty prebieha až do úplného zaplatenia Ceny a v prípade členstva v online klube až do ukončenia členstva
 
Minimálna doba trvania členstva v online klube je 6 mesiacov odo dňa zaplatenia Ceny za prvý mesiac členstva. Po uplynutí tejto doby môže byť členstvo Užívateľa na jeho žiadosť ukončené. Ukončiť členstvo môže Užívateľ tým, že vyplní odhlasovací formulár, ktorý je dostupný v spodnej časti týchto VOP, a vyplnený formulár emailom na adresu manuanuelahianik, odošle Poskytovateľovi. Užívateľ je povinný vo formulári vyplniť svoje kontaktné údaje, ktoré uviedol v Objednávke pri objednaní členstva v online klube. K zrušeniu pravidelných platieb dôjde najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy Poskytovateľovi bude doručený vyplnený odhlasovací formulár. Užívateľ prestane byť členom online klubu dňom nasledujúcim po skončení obdobia, na ktoré bola Cena za členstvo zaplatená. Týmto dňom bude Užívateľovi všetok digitálny obsah, ktorý je súčasťou klubu, zneprístupnený, prestane byť členom uzavretej facebookovej skupiny určenej pre členov klubu a prestane užívať všetky výsady a výhody, ktoré mu členstvo v online klube prinášalo.

 

 

ZÁKLADNÉ POJMY

Predajca je spoločnosť Self power s.r.o. Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd. Sro, vl. č. 38642/R, M. Gorkého 219/41, 971 01 /Prievidza, IČO: 52 534 723, DIČ: 2121054694, email:  manu@manuelahianik.sk, tel 0914 703 171               


Zákazníkom  je osoba čerpajúca služby dodávané predajcom.
Službou je predplatené pre Klub Bojový plán (v cene uvedené v objednávkovom formulári, alebo na vystavenej faktúre).
Opakovanými platbami rozumieme platby za služby automaticky strhávané z platobnej karty zákazníka.

 

PRAVIDLA OPAKOVANÝCH PLATIEB 

S týmito pravidlami opakovaných platieb je zákazník zoznámený v objednávke služby, popr. v e-maili s faktúrou za zakúpenú službu.
Zaplatením služby platobnou kartou dáva zákazník súhlas k autorizácii použitej karty pre automatické strhávanie platieb za objednané služby v následujúcich obdobiach.
Súhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu čerpanej služby, alebo pokiaľ nedôjde k ukončeniu opakovaných platieb na žiadosť zákazníka.
Automaticky strhávaná čiastka a perioda opakovaných platieb zodpovedá cene a obdobiu zakúpenej služby. Dôjde ku zmene parametrov služby (napr. typ tarifu a jeho obdobia), budú odpovedajúcim spôsobom automaticky zmenené tiež parametre opakovaných platieb (cena služby a perioda platby).

 


7 dní pred každým automatickým strhnutím platby z karty bude zákazník e-mailom informovaný o objednanej službe, jej cene a termíne strhnutia platby. Súčasťou e-mailu bude faktúra za objednanú službu.
Po každom automatickom strhnutí platby bude zákazník o prevedenej platbe informovaný e-mailom, ktorého súčasťou bude zaplatená faktúra za zakúpenú službu.

V prípade neúspešného strhnutia platby z karty bude zákazníkovi zaslaný e-mail o tom, že platba neprebehla, a pokyny, ako v tejto situácii postupovať. Taktiež ako uhradiť faktúru iným spôsobom, aby nedošlo k neočakávanému obmedzeniu služby.
Zákazník môže pre opakované platby autorizovať inú platobnú kartu, než, ktorá bola používaná do tej doby (napr. v situácii, kedy dôjde k exspirácii karty). To sa stane tak, že vystavenú faktúru zaplatí inou platobnou kartou ešte pred automatickým strhnutím platby z pôvodnej karty. Karta použitá pri tejto platbe bude autorizovaná pre opakované platby miesto pôvodnej karty.

Opakované platby sú technicky zabezpečované platobnou bránou spoločnosti Stripe, ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb. Všetky platobné údaje sú spracovávané pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti Stripe.
 

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný poskytnúť dohodnuté služby – uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie s kupujúcim v dohodnutom dátume v objednávke, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim. V prípade, ak je predmetom predaja elektronická kniha alebo iná publikácia, je predávajúci povinný dodať tento objednaný produkt elektronicky na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári kupujúcim a to hneď po pripísaní peňazí na účet predávajúceho. Za miesto plnenia služby sa považuje miesto, do ktorého je služba dodávaná.

 

Zmeny v programe kurzu, školenia, seminára, tréningu

Predávajúci si vyhradzuje právo na organizačne podmienené zmeny v programe. K takýmto zmenám patrí napríklad aj realizácia poskytovanej aktivity, ktorá závisí od minimálneho počtu účastníkov.

 

Autorské práva

Odberateľ berie na vedomie, že dodávané produkty sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria spoločnosti Self power s.r.o.  Zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odberateľ má právo používať produkty výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách resp. spôsobom.

 

Právo odberateľa odstúpiť od zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Objednávateľ má, na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: manu@manuelahianik.sk vyhlásením, že objednávateľ odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Objednávateľovi bude vrátená zaplatená suma najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na jeho bankový účet.

 

Reklamácia

Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: manu@manuelahianik.sk a to do 14 dní do dňa dodania služby. Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia. V prípade opodstatnenej a poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

 

Náhrada škody pri neprevzatí služby

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorú nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v časti  Platobné podmienky a možnosti platby, podľa ktorej je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú sumu.

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

  

 

 Záručné podmienky

Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

 

Spoločnosť Self power s.r.o. nezodpovedá za výsledky, napr. v osobnom rozvoji, ktoré Užívateľ v súvislosti s užívaním Produktu zaznamená, ani nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú majetkovú či nemajetkovú ujmu. Produkty nenahradzujú zdravotnú ani psychologickú starostlivosť.

 

 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

 

 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.manuelahianik.sk.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 185/2015 Z.z., Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.12.2023

 

V Prievidzi dňa 01.12.2023

 

FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

UZAVRETÉ DIŠTANČNÝM SPÔSOBOM ALEBO MIMO OBCHODNÝCH PRIESTOROV

 

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

 

Odstúpenie od zmluvy

 

Adresát: Self power, s.r.o.

  1. Gorkého 219/41, 971 01 Prievidza

manu@manuelahianik.sk

 

Oznamujem/oznamujeme(*), že týmto odstupujem/odstupujeme(*) od zmluvy o kúpe tohto tovaru(*)/o poskytnutí týchto služieb(*):

 

 

Dátum objednania(*) dátum prijatia(*):

 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov:

 

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí:

 

 

Dátum:

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov:

 

(iba ak je tento formulár zasielaný na listine)

 

 (*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte